Τι ειναι το Roots;

Το Roots είναι ένα πρόγραμμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και start-ups στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, ως μία εναλλακτική πρόταση για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (GFCC), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και μέσω της κινητοποίησης βασικών συντελεστών του οικοσυστήματος της κεφαλαιαγοράς και της επιχειρηματικότητας, προετοιμάζει ΜμΕ και startups για άντληση κεφαλαίων μέσω της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 
 • Κινητοποίηση του οικοσυστήματος της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών εργαλείων άντλησης κεφαλαίων για τις ΜμΕ
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επιχειρήσεων, ώστε να φτάσουν αποτελεσματικά στο σημείο της επενδυτικής ετοιμότητας
 • Ενίσχυση των ΜμΕ στην παρουσίαση των επενδυτικών τους προτάσεων, με όρους ρίσκου-απόδοσης, διευκολύνοντας έτσι την επενδυτική απόφαση
 • Διάχυση γνώσης, εμπειρίας και βέλτιστων διεθνών πρακτικών
 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Roots, μια καινοτόμος ΜμΕ ή start-up, θα πρέπει να εμφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Εμπορική δραστηριότητα
 • Βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο
 • Δυναμική προοπτική ανάπτυξης
 • Ελκυστική επενδυτική πρόταση
 • Έδρα στην Ελλάδα ή κύριο αντικείμενο δραστηριότητας ή/και παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα
 • Νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.) ή με πλάνο μετατροπής σε Α.Ε. (για αλλοδαπές εταιρίες ισοδύναμη νομική μορφή με αυτή της Α.Ε.)
 

ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ Roots;

Το Roots απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της Ελληνικής οικονομίας και εμφανίζουν δυναμική προοπτική ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος, με επικέντρωση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

 

Το Roots παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες και πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο καταξιωμένων επαγγελματιών, που καθοδηγούν και συμβουλεύουν τις εταιρείες, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για την αξιοποίηση των εργαλείων χρηματοδότησης που προσφέρει η Ελληνική κεφαλαιαγορά.

Οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος Roots είναι:

 

Επιλογή (Selection)

Η αξιολόγηση των αιτήσεων στο πρόγραμμα και η επιλογή των εταιριών που θα συμμετέχουν σε αυτό, πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης (Selection Committee), η οποία απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη και ειδικούς της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

Καθοδήγηση (Advisory)

Την κάθε συμμετέχουσα στο πρόγραμμα εταιρεία αναλαμβάνει ένας μέντορας (Mentor) και ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος (Investment Advisor) που την καθοδηγεί ενώ προετοιμάζει τα παραδοτέα του προγράμματος και τη συμβουλεύει σε στρατηγικά επιχειρηματικά ζητήματα.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατάρτιση                                     (Capacity Building Training)

Η κάθε συμμετέχουσα στο πρόγραμμα εταιρεία, ανάλογα με τις ανάγκες της και το πρόγραμμα εκπαίδευσης που συντάσσει σε συνεργασία με τον μέντορα (Mentor) και το χρηματοοικονομικό σύμβουλό της (Investment Advisor), καταρτίζεται σε θέματα επιχειρηματικότητας, εταιρικής χρηματοδότησης και διακυβέρνησης, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων δικτύωσης, βασισμένα σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ;

 

Σύνδεση

με έμπειρα στελέχη, επιχειρήσεις και διεθνή δίκτυα τεχνογνωσίας, μεταφορά γνώσης και εμπειρίας καθώς και ευκαιρίες για συνέργειες.
 

Κατάρτιση

και τεχνογνωσία που θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε ανταγωνιστικά επιχειρηματικά σχέδια, κατάλληλη χρηματοοικονομική διάρθρωση, σωστή εταιρική διακυβέρνηση και τις δεξιότητες για να επικοινωνήσετε την πρότασή σας σε επενδυτές.
 

Εξοικείωση

με διαφορετικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία της κεφαλαιαγοράς και επιλογή του πιο κατάλληλου με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης.
 

Επιτάχυνση

της ανάπτυξης της επιχείρησης μέσω της κατάλληλης και έγκαιρης χρηματοδότησης.
 

Ενίσχυση

και αναβάθμιση του εταιρικού προφίλ και εκτεταμένες ευκαιρίες δικτύωσης και προβολής της εταιρείας.
 

Επενδυτική ετοιμότητα

και παρουσίαση της επενδυτικής πρότασης στο επενδυτικό κοινό.
 

Ποια είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα;

 
 

Σε συνέχεια της επιλογής των εταιριών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα από την Επιτροπή Αξιολόγησης (Selection Committee), ένας μέντορας (Mentor) και ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος (Investment Advisor) αναλαμβάνουν την καθοδήγηση κάθε εταιρείας.

Η κάθε εταιρεία έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, σεμινάρια και δράσεις δικτύωσης (knowledge-based events) βασισμένα σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ανάλογα με τις ανάγκες της και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα καταρτίσει σε συνεργασία με τον μέντορα και το χρηματοοικονομικό της σύμβουλο.

Το περιεχόμενο και το υλικό ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με ειδικούς και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου (Training Partners) και επικεντρώνεται σε θέματα που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και σε ad hoc εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα προκύψουν για την κάλυψη ειδικότερων αναγκών που τυχόν θα εντοπιστούν.

Το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης του Roots είναι δομημένο γύρω από τα τρία (3) βασικά παραδοτέα του προγράμματος, που σηματοδοτούν την ολοκλήρωση καθενός από τα τρία (3) στάδια ανάπτυξης ικανοτήτων:

Στάδιο 1 – Παραδοτέο: Business Plan

Στάδιο 2 – Παραδοτέο: Financial Structure

Στάδιο 3 – Παραδοτέο: Investment Proposal & Pitch

Με την ολοκλήρωση κάθε σταδίου ανάπτυξης, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προόδου (Progress Review Committee) παρέχει ανατροφοδότηση στην εταιρεία για το παραδοτέο που έχει υποβάλει.
​​​​​​​
​​​​​​​Με την ολοκλήρωση του 3ου σταδίου πραγματοποιείται η Παρουσίαση της επενδυτικής πρότασης σε επενδυτές (Demo day), όπου οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της προετοιμασίας τους, να λάβουν ανατροφοδότηση και να έρθουν σε επαφή με επενδυτές και άλλους συμμετέχοντες της αγοράς.

Ο εκτιμώμενος ωφέλιμος χρόνος για την ολοκλήρωσης ενός κύκλου του προγράμματος είναι 6 μήνες. Οι εταιρείες μπορούν να προχωρούν στα στάδια ανάπτυξης του προγράμματος με τον δικό τους ρυθμό, ανάλογα με το στάδιο ετοιμότητάς τους.

 • 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

  Έναρξη υποβολής αιτήσεων

  Μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας

 • 20 ΜΑΙΟΥ 2019

  Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης

  Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα επιλέξει τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στο Roots

 • ΙΟΥΝΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

  Ένταξη στο Roots

  Οι εταιρείες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Roots, θα γνωρίσουν τον Mentor και τον Investment Advisor, με την καθοδήγηση των οποίων, θα προετοιμάσουν τα παραδοτέα του Roots και θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, εκδηλώσεις δικτύωσης και σεμινάρια.

 •  
 

Sign up to receive Roots updates!